Start » Regulamin świadczenia Teleporad lekarskich

Regulamin świadczenia Teleporad lekarskich

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA TELEPORAD LEKARSKICH

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z odpłatnej usługi teleporady lekarskiej udzielanej przez lekarzy zatrudnionych w Leszczyńskim Centrum Medycznym „VENTRICULUS” Sp. z o.o., która realizowana jest poza systemem opieki zdrowotnej finansowym ze środków publicznych.

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Leszczyńskie Centrum Medyczne „VENTRICULUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno, wpisana pod numerem KRS 0000244966 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda Poznań, IX Wydział Gospodarczy, REGON 300185378-00028, NIP 697-221-45-13, kapitał zakładowy 6.491.000 zł, podmiot leczniczy wpisany pod numerem 000000016330 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, adres poczty elektronicznej sekretariat@ventriculus.pl;
 2. System – „System on-line” dostępny pod adresem: https://sklep.ventriculus.pl, za pośrednictwem którego Pacjent może dokonać zakupu usługi teleporady lekarskiej;
 3. Urządzenie stacjonarne/mobilne – przenośne urządzenie telekomunikacyjne pozwalające przetwarzać, odbierać oraz wysyłać dane (np. telefon stacjonarny, telefon komórkowy, smartfon);
 4. Pacjent - osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Leszczyńskie Centrum Medyczne VENTRICULUS Sp. z o.o., która założyła konto oraz posiada login i hasło umożliwiające skorzystanie z Systemu;
 5. Teleporada – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta drogą telekomunikacyjną w formie rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin świadczenia teleporad lekarskich;
 6. Teleporada zaplanowana – teleporada zarezerwowana i opłacona w Systemie;
 7. Regulamin świadczenia teleporad lekarskich – niniejszy regulamin;
 8. Umowa – umowa o świadczenie teleporad lekarskich;
 9. Pacjent – osoba, która założyła konto oraz posiada login i hasło umożliwiające skorzystanie z Systemu;
 10. Kanał – forma komunikacji przy świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Pacjenta, stanowiące ofertę zawarcia z Leszczyńskim Centrum Medyczny VENTRICULUS Sp. z o.o. drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu, umowy o świadczenie zdrowotne;
 12. Login – adres poczty elektronicznej pacjenta służący do zalogowania się do Systemu;
 13. Hasło - indywidualne hasło dostępu do Systemu;
 14. Personel medyczny – osoba biorąca udział w świadczeniu usług medycznych;
 15. Czas trwania teleporady – przedział czasowy, w którym ma odbyć się teleporada.

§ 2 ZAKRES REGULAMINU TELEPORADY LEKARSKIEJ

 1. Regulamin świadczenia teleporad lekarskich określa:
  1. rodzaj i zakres teleporad;
  2. zasady umawiania się na teleporady;
  3. warunki świadczenia teleporady;
  4. zasady płatności za teleporady;
  5. wymagania techniczne umożliwiające skorzystanie z teleporady;
  6. bezpieczeństwo danych, w tym danych wrażliwych Pacjenta;
  7. postępowania reklamacyjne.
 2. Regulamin dostępny jest w Systemie.
 3. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Systemu zobowiązana jest z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 3 RODZAJ I ZASADY TELEPORAD

 1. Teleporada odbywa się w formie rozmowy telefonicznej wykonywanej z numerów telefonii mobilnej lub stacjonarnej.
 2. Czas trwania teleporady wynosi maksymalnie 15 minut.
 3. W przypadku, gdy w trakcie realizowanej teleporady personel medyczny poweźmie wątpliwość, co do tożsamości Pacjenta, ma on prawo wstrzymać się z wykonywaniem usługi medycznej w ramach teleporady oraz poprosić Pacjenta o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości.
 4. Po przeprowadzeniu weryfikacji, w przypadku, gdy zakończy się ona pozytywnie - usługa jest wznawiana, zaś w przypadku, gdy weryfikacja zakończy się negatywnie – teleporadę uznaje się za zakończoną.
 5. W ramach teleporady Pacjent ma możliwość:
  1. uzyskania porady lekarskiej w zakresie dziedziny medycyny, której przedmiot objęty jest daną teleporadą;
  2. uzyskania diagnozy i zaleceń co do stanu zdrowia, uzyskania interpretacji wyników badań znajdujących się w dokumentacji medycznej prowadzonej przez Usługodawcę lub udostępnionych przez Pacjenta za pośrednictwem Systemu - zgodnie z kompetencjami Personelu Medycznego;
  3. uzyskania recepty na leki wymagane stanem klinicznym pacjenta z uwzględnieniem należnej refundacji, o ile badanie za pośrednictwem systemów łączności pozwoli na jednoznaczne ustalenie wskazań do ich zastosowania (nie dotyczy leków narkotycznych i psychotropowych), z tym zastrzeżeniem, że pacjent zostanie przekierowany na konsultację stacjonarną;
  4. uzyskania recepty stanowiącej kontynuację wcześniej rozpoczętego leczenia (w tym także leków silnie działających, leków narkotycznych i psychotropowych), z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach wątpliwych lekarz przekieruje pacjenta na konsultację stacjonarną;
  5. uzyskania zlecenia lub skierowania na wykonanie badań, w tym badań diagnostycznych oraz na konsultacje specjalistyczne;
  6. uzyskania informacji na temat zalecanej terapii, w tym stosowania leków;
  7. uzyskania informacji na temat dawkowania leków zaleconych podczas wizyty stacjonarnej (informacja udzielana wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej Pacjenta); w wyjątkowych sytuacjach, na podstawie przeprowadzonego badania za pośrednictwem systemów łączności, personel medyczny ma możliwość skorygowania dawki przyjmowanych leków;
  8. wydania orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy - zwolnienia lekarskiego (e-ZLA), o ile badanie za pośrednictwem systemów łączności jednoznacznie pozwoli na ustalenie wskazań do jego wystawienia; w sytuacjach wątpliwych lekarz przekierowuje pacjenta na konsultację stacjonarną;
 6. Wystawiona w ramach teleporady recepta przekazywana jest Pacjentowi telefonicznie poprzez wskazanie kodu recepty, który to kod wraz ze wskazaniem numeru PESEL umożliwia realizację recepty w każdej aptece.
 7. W ramach teleporady lekarz może wydać orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) czyli zwolnienie lekarskie o ile badanie za systemów łączności pozwoli na jednoznaczne ustalenie wskazań do jego wystawienia. W przeciwnym przypadku pacjent zostanie przekierowany na konsultację stacjonarną.
 8. Zdalne zwolnienie lekarskie:
  1. może być wystawione jedynie bezpośrednio po przeprowadzeniu badania za pośrednictwem systemów łączności;
  2. może być wystawione jedynie od dnia teleporady (nie może być wystawione wstecznie);
  3. może być wydane na maksymalnie 5 dni; dotyczy to również orzeczeń wystawianych na opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny;
  4. może być kontynuacją uprzednio wystawionego przez Usługodawcę zwolnienia lekarskiego;
  5. nie może być realizacją zalecenia innego lekarza;
  6. może być wystawione jedynie w systemie PUE ZUS;
 9. W przypadkach, gdy Personel Medyczny realizujący teleporadę lekarską poweźmie wątpliwości w przedmiocie postawienia diagnozy, wystawienia skierowania na badania, zalecenia leków, wystawienia recepty lub wydania zwolnienia lekarskiego, uznając jednocześnie za konieczny bezpośredni kontakt z Pacjentem, teleporada nie obejmie tych świadczeń, o czym Pacjent zostanie poinformowany w trakcie rozmowy wraz z zaleceniem umówienia się na wizytę stacjonarną oraz ze wskazaniem kosztów takich świadczeń.

§ 4 ZASADY UMAWIANIA TELEPORAD

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez umówienie teleporady i wymaga:
  1. akceptacji Regulaminu świadczenia teleporad lekarskich i wyrażenie zgody na utrwalenie i przechowywanie nagrania komunikacji z Personelem Medycznym w ramach teleporady;
  2. rezerwacji konkretnej teleporady poprzez wybór lekarza odpowiedniej specjalizacji;
  3. dokonania płatności.
 2. Niektóre konsultacje nie mogą być umawiane przez System w formie teleporady ze względu na czas trwania konsultacji, niezbędne skierowania, wymóg osobistego kontaktu z Pacjentem i inne zasady wpływające na dokonanie zapisu lub formę odbycia konsultacji.
 3. W przypadku teleporady Pacjent nie potwierdza gotowości jej realizacji; teleporada inicjowana jest przez Personel medyczny w ustalonym wcześniej z Pacjentem terminie (dzień i godzina) poprzez wykonanie połączenia do Pacjenta w okresie teleporady; w przypadku braku możliwości połączenia się z Pacjentem do Pacjenta wysyłana jest wiadomość SMS z informacją o podjętej próbie połączenia oraz przewidzianych w najbliższym czasie dodatkowych dwóch próbach połączenia z Pacjentem.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych z kanałami komunikacji uniemożliwiających odbycie teleporady należy skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: teleporady@ventriculus.pl.

§ 5 WARUNKI REALIZACJI TELEPORAD

 1. Świadczenie usługi teleporady odbywa się w języku polskim.
 2. Usługi teleporady są świadczone przez Personel medyczny stosownie do kwalifikacji i wymogów określonych przepisami prawa.
 3. Pacjent ma prawo odwołania teleporady do czasu rozpoczęcia biegu okresu teleporady.
 4. Odwołanie teleporady przez Pacjenta następuje:
  1. poprzez skuteczny kontakt z Call Center lub rejestracją Usługodawcy
  2. poprzez SMS odesłany w odpowiedzi na SMS-a otrzymanego od Usługodawcy przypominającego o teleporadzie.
 5. W przypadku odwołania teleporady Pacjent otrzymuje potwierdzenie jej odwołania:
  1. w trakcie rozmowy z Call Center lub rejestracją Usługodawcy w przypadku odwołania przez Call Center lub rejestrację Usługodawcy,
  2. poprzez SMS w przypadku odwołania przez SMS.
 6. W przypadku odwołania teleporady Pacjent otrzymuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność za teleporadę w terminie do 14 dni od momentu odwołania teleporady.
 7. Pacjent ma w każdej chwili możliwość zakończenia teleporady poprzez zakończenie rozmowy telefonicznej. W takim przypadku Pacjentowi nie przysługę prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
 8. Przebieg teleporady jest utrwalany i przechowywany. Personel medyczny sporządza z teleporady elektroniczną dokumentację medyczną.
 9. Pacjent zobowiązuje się w trakcie umawiania teleporady, jak też w czasie jej trwania do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca ani Personel medyczny nie ponoszą skutków będących następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń.
 10. Teleporada umówiona przez Pacjenta i opłacona zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu może być zrealizowana wyłącznie na rzecz Pacjenta posiadającego Konto w Systemie, z którego została umówiona teleporada.
 11. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu świadczenia teleporad lekarskich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W trakcie teleporady Pacjent powinien zachowywać się w sposób odpowiadający powszechnie przyjętym standardom oraz zasadom współżycia społecznego, w tym zobowiązany jest do prowadzenia rozmowy bez używania obraźliwych słów i treści oraz wyłącznie na tematy związane z przedmiotem teleporady (przedmiotem świadczonej w ramach teleporady usługi medycznej).

§ 6 ZAMÓWIENIE TELEPORADY

 1. Pacjent może składać zamówienia w Systemie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, po wcześniejszej weryfikacji, czy data planowanej teleporady zgodna jest z zamieszczonym na stronie internetowej Usługodawcy www.sklep.ventriculus.pl harmonogramem udzielania teleporad w danych dziedzinach medycyny.
 2. Przed złożeniem pierwszego zamówienia Pacjent jest zobowiązany dokonać bezpłatnej procedury rejestracyjnej w celu utworzenia indywidualnego konta Pacjenta. Procedura ta wymaga uzupełnienia danych, bez ich uzupełniania nie jest możliwe założenie konta koniecznego do złożenia zamówienia na wybrane Badania. Wymagane dane:
  1. e-mail – e-mail jest również loginem, który wraz z hasłem będzie umożliwiał zalogowanie się do konta,
  2. imię – imię właściciela tworzonego konta,
  3. nazwisko – nazwisko właściciela tworzonego konta,
  4. PESEL- właściciela utworzonego konta,
  5. telefon komórkowy – telefon komórkowy właściciela tworzonego konta.
 3. Po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej Pacjent otrzyma drogą mailową link aktywujący indywidualne konto Pacjenta.
 4. Pacjent składa zamówienie po zalogowaniu się do indywidualnego konta Pacjenta, po upewnieniu się, że pożądana data teleporady zgodna jest z zamieszczonym na stronie internetowej Usługodawcy harmonogramem udzielania teleporad w danych dziedzinach medycyny
 5. Pacjent wybiera Teleporadę, którą jest zainteresowany. Dodanie Teleporady do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA" pod daną Teleporadę prezentowaną w Systemiee. Pacjent po skompletowaniu całości zamówienia potwierdza je poprzez wybranie przycisku „DO KOSZYKA”. Pacjenta kolejno składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Pacjent jest informowany o łącznej cenie za wybrane Teleporady. Po złożeniu zamówienia Pacjent dokonuje płatności za Teleporadę za pomocą systemu szybkich płatności PRZELEWY24 według opcji dostępnych w systemie.
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Pacjenta umowy o świadczenie usług z Usługodawcą, polegających na wykonaniu Teleporad. Po złożeniu zamówienia Usługodawca przesyła na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 7. Błędnie złożone lub nieopłacone zamówienie nie stanowi oferty zawarcia przez Pacjenta umowy o świadczenie usług z Usługodawcą.
 8. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest równoznaczna z oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Pacjenta zostaje zawarta umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania Teleporady. Opłacenie zamówienia powinno nastąpić w przeciągu 48 godzin. Po upływie tego terminu nastąpi automatyczne anulowanie zamówienia.
 9. CallCenter lub Rejestracja Usługodawcy w terminie 24 godziny od dnia rezerwacji przez Pacjenta usługi teleporady w Systemie podejmuje kontakt telefoniczny z Pacjentem w celu ustalenia terminu realizacji usługi teleporady. W przypadku, gdy Pacjent dokonał rezerwacji usługi teleporady w dni piątek-sobota lub w dzień ustawowo wolny od pracy, kontakt podejmowany jest w najbliższy dzień roboczy.

§ 7 ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Świadczone przez Usługodawcę teleporady są odpłatne.
 2. Odpłatność za teleporadę odbywa się z góry poprzez system płatności Przelewy24.pl.
 3. Szczegółowy wykaz oferowanych teleporad oraz cennik dostępny jest pod adresem: www.sklep.ventriculus.pl
 4. Cennik teleporad zawiera wszystkie opłaty, które Pacjent ponosi w związku z dokonanym zamówieniem.

§ 8 WYMAGANIA TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE SKORZYSTANIE Z TELEPORADY

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Systemu oraz Konta stacja użytkowa (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) Pacjenta, powinna spełniać poniższe minimalne wymagania:
  1. Minimalne wymagania:
   1. komputer z procesorem 1.0 GHz
   2. 1024 MB pamięci operacyjnej RAM
   3. około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
   4. karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
   5. dostęp do sieci Internet
   6. najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player
  2. Zalecane wymagania:
   1. komputer z procesorem 2.0 GHz lub szybszym
   2. 2048 MB pamięci operacyjnej RAM lub więcej
   3. około 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
   4. karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
   5. dostęp do sieci Internet
   6. najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player
  3. Wymagania systemowe:
   1. system operacyjny Microsoft Windows (Vista/7/8/8.1)
   2. środowisko Microsoft .NET Framework 4.5 lub nowszy
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 stanowi przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Pacjentem a Licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa Systemu dopasowana jest do następującej rozdzielczości ekranu 1152x864.
 5. Korzystanie z teleporady wymaga posiadanie telefonu stacjonarnego lub komórkowego dla kanału komunikacji jakim pozostaje rozmowa telefoniczna.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usługi teleporady oraz przesyłu danych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do możliwych zagrożenia.

§ 9 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH, W TYM DANYCH WRAŻLIWYCH PACJENTA

 1. Pacjent poprzez wypełnienie formularza Rejestracji i zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”. przez Usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego, chyba że wcześniej Pacjent wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Pacjentowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi umową przewidzianej.
  2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
  3. dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Pacjentowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.
  4. przechowania danych osobowych Pacjenta w bazie Pacjentów w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
  5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.
 4. Wszystkie dane podane przez Pacjenta w trakcie składania Zamówienia oraz dane zawarte w dokumentacji medycznej nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem ust. 5, chyba że będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 5. Pacjent, jeśli przepisy prawa, m.in., ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych
  3. usunięcia swoich danych osobowych
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. przenoszenia danych
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.
 6. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres idoventriculus@rcp.poznan.pl lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc na adres LCM VENTRICULUS Sp z o.o. Ul. Słowiańska 41 64-100 Leszno
 7. Dane osobowe Pacjenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
 9. Usługodawca zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Pacjenta zgodnie z zasadami określonymi w RODO w art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa.
 10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 11. W Systemie wykorzystane są pliki typu cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym Pacjenta w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Systemu do preferencji Pacjenta. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w Systemie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu Cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 12. Usługodawca szyfruje dane wykorzystywane w Systemie są za pomocą protokołu SSL.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Pacjent ma zawarte umowy.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogą uzyskać dostęp do komputera i / lub urządzenia mobilnego Pacjenta i odczytać dane jakie Usługodawca prezentuje dla Pacjenta.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu loginu i hasła dostępu Pacjenta przez osoby trzecie.

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji
 2. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
  1. za pomocą formularza znajdującego się na stronie: VENTRICULUS
  2. drogą elektroniczną na adres mailowy laboratorium@ventriculus.pl
  3. listownie na adres:
   LCM VENTRICULUS Sp. z o.o.
   ul. Słowiańska 41
   64-100 Leszno
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta, w tym imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, adres pocztowy, telefon
  2. oznaczenie Pacjenta (imię, nazwisko) oraz opis zdarzenia będącego podstawą do złożenia reklamacji,
  3. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia,
  4. numer rachunku bankowego - w przypadku żądania zwrotu płatności.
 4. Reklamacje dotyczące wykonywanych Badań rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. O jej wyniku Pacjent informowany jest listownie/pocztą elektroniczną/ telefonicznie.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazuje się przekazywania przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowania działań powodujących zagrożenia dla Systemu i jego funkcjonowania.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta nie ma ona zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; Dlatego też w odniesieniu do niniejszego Regulaminu powyższej ustawy nie stosuje się.
 4. Korzystanie z Systemu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie Pacjentowi zakomunikowana. Jeżeli Pacjent nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może zakończyć korzystanie z Systemu.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 06.04.2020 r.


finansowanie

 • Alergia
 • OCT
 • Medycyna estetyczna
 • Baner 1

ZNAJDŹ BADANIE

lekarz w lesznie