Start » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin zawierania drogą elektroniczną umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz tworzenia indywidualnych kont internetowych pacjentów

§1 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.
 2. Internetowy Serwis Pacjenta (dalej jako: „Serwis”) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.ventriculus.pl za pośrednictwem którego Pacjent może dokonać zamówienia Badań realizowanych przez LCM Ventriculus Sp zo.o..
 3. Konto Indywidualne Pacjenta (dalej jako: ,,Konto”) - strona www udostępniona w Serwisie po zalogowaniu, przeznaczona do realizacji zamówienia
 4. Ventriculus – Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp z o.o. wpisane przez Sąd Rejonowy Poznania- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000244966. Adres: ul. Słowiańska 41, 64-100 LESZNO, NIP: 697-221-45-13, REGON: 300185378 , będąca podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych.
 5. Pacjent - osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Ventriculus
 6. Badanie - świadczenie zdrowotne realizowane przez Ventriculus , na podstawie zamówienia dokonanego przez Pacjenta za pomocą Serwisu.
 7. Kanał – forma komunikacji przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Pacjenta, stanowiące ofertę zawarcia z Ventriculus, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, umowy o świadczenie zdrowotne.
 9. Użytkownik – Pacjent korzystający z Serwisu po zalogowaniu się przy użyciu Loginu i Hasła.
 10. Login – adres poczty elektronicznej pacjenta służący do zalogowania się do Serwisu.
 11. Hasło - indywidualne hasło dostępu do Serwisu Ventriculus nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła do Serwisu jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu do Serwisu przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219 ), a także ustawę Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Określa on rodzaj, zakres i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb korzystania z Serwisu i Konta.
 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie
 3. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 3 Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz Konta stacja użytkowa (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) Pacjenta, powinna spełniać poniższe minimalne wymagania:
  • Minimalne wymagania:
   • komputer z procesorem 1.0 GHz
   • 1024 MB pamięci operacyjnej RAM
   • około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
   • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
   • dostęp do internetu
  • Zalecane wymagania:
   • komputer z procesorem 2.0 GHz lub szybszym
   • 2048 MB pamięci operacyjnej RAM lub więcej
   • około 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
   • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
   • dostęp do internetu
 2. VENTRICULUS nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Pacjentem, a Licencjodawcą.

§4 Polityka Prywatności

 1. Pacjent poprzez wypełnienie formularza Rejestracji i zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”. przez VENTRICULUS w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest VENTRICULUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Słowiańska 41, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez VENTRICULUS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego, chyba że wcześniej Pacjent wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Pacjentowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi umową przewidzianej.
  2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego..
  3. dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Pacjentowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.
  4. przechowania danych osobowych Pacjenta w bazie Pacjentów w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
  5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.
 4. Wszystkie dane podane przez Pacjenta w trakcie składania Zamówienia oraz dane zawarte w wynikach badań nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem ust. 5, chyba że będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 5. Pacjent, jeśli przepisy prawa, m.in., ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych
  3. usunięcia swoich danych osobowych
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. przenoszenia danych
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.
 6. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres idoventriculus@rcp.poznan.pl lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc na adres LCM Ventriculus Sp z o.o. Ul. Słowiańska 41 64-100 Leszno
 7. Dane osobowe Pacjenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
 9. VENTRICULUS zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Pacjenta zgodnie z zasadami określonymi w RODO w art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa.
 10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 11. W Serwisie wykorzystane są pliki typu Cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu Cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 12. VENTRICULUS szyfruje dane wykorzystywane w Serwisie są za pomocą protokołu SSL.
 13. VENTRICULUS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
 14. VENTRICULUS nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, które mogą otrzymać dostęp do komputera i / lub urządzenia mobilnego Użytkownika i odczytać dane jakie VENTRICULUS prezentuje dla Użytkownika.
 15. Ventriculus nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu loginu i hasła dostępu Użytkownika, przez osoby trzecie.

§ 5 Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Ventriculus umożliwia Użytkownikowi zawarcie drogą elektroniczną umowy, o udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonania Badań, które Użytkownik może następnie zrealizować w laboratorium LCM Ventriculus Sp z o.o.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Konta jest nieodpłatne dla Użytkownika z tym, że VENTRICULUS nie ponosi kosztów połączenia internetowego za pomocą którego Użytkownik łączy się z Serwisem.
 3. Ventriculus jest podmiotem uprawnionym do wykonywania Badań na podstawie uzyskanych zezwoleń. Ventriculus jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/
 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://sklep.ventriculus.pl
 5. Szczegółowy wykaz oferowanych Badań oraz cennik dostępny jest pod adresem: https://sklep.ventriculus.pl

§6 Zamówienia

 1. Pacjent może składać zamówienia w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Przed złożeniem pierwszego zamówienia Pacjent jest zobowiązany dokonać bezpłatnej procedury rejestracyjnej w celu utworzenia indywidualnego konta Pacjenta. Procedura ta wymaga uzupełnienia danych, bez ich uzupełniania nie jest możliwe założenie konta koniecznego do złożenia zamówienia na wybrane Badania. Wymagane dane:
  1. e-mail – e-mail jest również loginem, który wraz z hasłem będzie umożliwiał zalogowanie się do konta,
  2. imię – imię właściciela tworzonego konta,
  3. nazwisko – nazwisko właściciela tworzonego konta,
  4. PESEL- właściciela utworzonego konta,
  5. telefon komórkowy – właściciela tworzonego konta.
 3. Po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej Pacjent otrzyma drogą mailową link aktywujący indywidualne konto Pacjenta.
 4. Pacjent składa zamówienie po zalogowaniu się do indywidualnego konta Pacjenta,
  NASTEPNIE pacjent wybiera Badania, którymi jest zainteresowany. Dodanie Badania do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Badaniem prezentowanym w Serwisie. Pacjent po skompletowaniu całości zamówienia potwierdza je poprzez wybranie przycisku „PRZEJDŹ DALEJ”
  Następnie składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Ventriculus, wybierając przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Ventriculus, Pacjent jest informowany o łącznej cenie za wybrane Badanie. Po złożeniu zamówienia Pacjent dokonuje płatności za Badania za pomocą systemu szybkich płatności PRZELEWY24 według opcji dostępnych w systemie.
 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Pacjenta umowy o świadczenie usług z Ventriculus, polegających na wykonaniu Badań. Po złożeniu zamówienia, Ventriculus przesyła na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Po dokonaniu opłaty za Badanie, pracownicy Ventriculus telefonicznie w ciągu 24h w dni robocze uzgodnią dogodny termin wykonania badania.
 6. Błędnie złożone lub nieopłacone zamówienie nie stanowi oferty zawarcia przez Pacjenta umowy o świadczenie usług z VENTRICULUS.
 7. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem VENTRICULUS o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Pacjenta zostaje zawarta umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania Badania. Opłacenie zamówienia powinno nastąpić w przeciągu 48 godzin. Po upływie tego terminu nastąpi automatyczne anulowanie zamówienia.

§7 Płatności

 1. Wszystkie ceny za oferowane Badania podane w Serwisie są cenami brutto. Informacje o cenach podane w Serwisie są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany w Serwisie.
 2. Pacjent dokonuje płatności za Badania za pomocą systemów PRZELEWY 24 (płatność on-line).
 3. VENTRICULUS nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższej formy płatności.
 4. Opłata rezerwacyjna za badanie MRI/TK wykonywane w Lesznie jak i w Kościanie zaliczana jest na poczet ceny za wykonanie badania z zakresu rezonansu magnetycznego/tomografii komputerowej.

§8 Korzystanie z Badań oraz odbiór wyników

 1. Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia przez Ventriculus i dokonaniu przez Pacjenta płatności, chcąc zrealizować zakupione badania pracownicy telefonicznie w ciągu 24h w dni robocze uzgodnią dogodny termin wykonania badania.
 2. Pacjent ma prawo zrealizować zamówione Badanie w ciągu 14 dni od otrzymania indywidualnego numeru zamówienia.
 3. Pacjent może odebrać wyniki Badań w następujący sposób:
  • osobiście z laboratorium Ventriculus (badania laboratoryjne) lub w punkcie odbioru wyników, gabinet nr 11, budynek A Ventriculus Leszno, a także w rejestracji Ventriculus Kościan (badania MRI/TK).
  • w formie elektronicznej - pobranie wyników on-line po zalogowaniu się na Konto i pobraniu wyników badań w przypadku badań laboratoryjnych oraz po zalogowaniu się na stronie zbadani.pl w przypadku badań MRI/TK.
 4. O badaniach, które nie mogą być odebrane w formie elektronicznej poinformuje Państwa personel punktu pobrań. Informacje o braku dostępności formy elektronicznej wyniku znajdują się również przy opisie badania.

§9 Rozwiązanie umowy

 1. Do czasu wykonania Badania laboratoryjengo, Pacjent ma prawo rozwiązać umowę o wykonanie danego Badania nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania indywidualnego numeru zamówienia oraz bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej https://sklep.ventriculus.pl
 2. Ventriculus gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Pacjenta w oświadczeniu o rozwiązaniu od umowy.
 3. W przypadku niewykonania badania z zakresu rezonansu magnetycznego/tomografii komputerowej z przyczyn leżących po stronie Pacjenta (odwołanie badania po ustaleniu terminu jego wykonania lub niestawienie się Pacjenta na ustalony termin badania) opłata rezerwacyjna (kaucja) nie podlega zwrotowi i zaliczana jest na pokrycie kosztów obsługi Pacjenta oraz utraconych korzyści z tytułu pozostawania przez personel medyczny w gotowości do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem jednak postanowień punktu 4.
 4. Opłata rezerwacyjna (kaucja) podlega zwrotowi w przypadku niewykonania badania z zakresu rezonansu magnetycznego/tomografii komputerowej z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, jeśli Pacjent uprawdopodobni pisemnie, że niezgłoszenie się na badanie nastąpiło z powodu siły wyższej lub stanu choroby (np. zwolnienie lekarskie) a także w tych przypadkach, gdy Pacjent poinformował pisemnie na adres poczty elektronicznej: tomografia@ventriculus.pl o niemożności skorzystania z usługi najpóźniej na 24 godziny przed terminem wykonania badania.
 5. Usunięcie indywidualnego profilu Pacjenta w Serwisie, następuję w ciągu 30 dni od wysłania droga elektroniczną na adres laboratorium@ventriculus.pl, wiadomości z wnioskiem o usunięcie konta.
 6. Pacjent ma możliwość złożenia reklamacji.

§10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
  1. za pomocą formularza znajdującego się na stronie: VENTRICULUS w dziale formularze dla pacjentów
  2. drogą elektroniczną na adres mailowy laboratorium@ventriculus.pl
  3. listownie na adres:
   LCM VENTRICULUS Sp. z o.o.
   Ul. Słowiańska 41
   64-100 Leszno
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, adres pocztowy, telefon,
  2. oznaczenie Pacjenta (imię, nazwisko) oraz opis zdarzenia będącego podstawą do złożenia reklamacji,
  3. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia,
  4. numer rachunku bankowego - w przypadku żądania zwrotu płatności.
 3. Reklamacje dotyczące wykonywanych Badań rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. O jej wyniku Pacjent informowany jest listownie/pocztą elektroniczną/telefonicznie.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta nie ma ona zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; Dlatego też w odniesieniu do niniejszego Regulaminu powyższej ustawy nie stosuje się.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku bez uprzedniej pisemnej zgody Ventriculus jest zabronione.
 4. Ventriculus zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie Pacjentowi zakomunikowana. Jeżeli użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może zakończyć korzystanie z Serwisu.finansowanie

 • Alergia
 • OCT
 • Medycyna estetyczna
 • Baner 1

ZNAJDŹ BADANIE

lekarz w lesznie